СКУПШТИНА АКЦИОНАРА – извештај о битном догађају

sabac

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА – извештај о битном догађају

У складу са чланом 65. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС бр. 31/2011), и члана 372 Закона о привредним друштвима, Управни одбор ВС ,,Шабац” АД Шабац из Шапца, објављује следећи:

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ШАБАЦ“ ШАБАЦ, АД. Војводе Путника 52

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

( СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА)

 

Заказује се редовна сукупштина за 26.06.2015.године у 12.часова са следећим дневним редом:

I Претходни поступак

 1. Утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање.
 2. Утврђивање дана акционара (јединствена евиденција акционара)- Дан акционара утврдити са даном 16.06.2014.године.
 3. Верификација записника са претходне седнице Скупштине друштва.
 4. Избор записничара и два оверивача записника
 5. Избор комисије за верификацију мандата, утврђивање кворума и резултата гласања

II Редован поступак

 1. Усвајање дневног реда,
 2. Разматрање и усвајање завршног рачуна за пословну 2014.годину
 3. Разматрање и усвајање Извештаја ревизора о финансијким извештајима за  2014. годину
 4. Разно

  Напомена:
   
  –     Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници.
  –     По наведеним тачкама гласају сви акционари који посудују акције са правом гласа.
  –     Одлуке  се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа
  –    Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 26.06.2015. године.Јавни позив се објављује на интернет страници Друштва  (www.vssabac.rs).

  ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА за седницу скупштинеКомплетaн материјал за седницу Скупштине може се преузети на интернет страници Друштва (www.vssabac.rs) или лично у просторијама Друштва.

  ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ скупштине

  Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:
  (1)    право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
  (2)    право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са законом,статутом Друштва  и пословником о раду скупштине.

  ДАН АКЦИОНАРА

  Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине ( дан акционара) je 16.06. 2015. године, што је  десети дан пре одржавања седнице. Само акционари који су акционари Друштва на таj дан имају право учешћа у раду Скупштине.

  Један или више акционара који поседују најмање  5% акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке зa дневни ред седнице у којима предлажу да се расправња, као и додатне рачке о којима се предлаж да скупштина донесе одлуку, под којим условом, да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева , а може се упутити и Друштву најкасније десет дана пре одржавања ове седнице.

  Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да члановима Управног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Управног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, осим у изузетним случајевима предвиђеним актима Друштва и законом.

  Акционари који су власници најмањe 0,1% од укупног броја акција са правом гласа имају право да лично учествују у раду и одлучивању Скупштине акционара.

  Директор
  Давор Шашић

  Шабац, 11.06.2014.године

Leave a Reply